Hemsida Evenemanger – SINC (Social Inclusion) Project

DET SLUTLIGA UTVÄRDERINGSMÖTET

DET SLUTLIGA UTVÄRDERINGSMÖTET

Det slutliga utvärderingsmötet för projektet “Främjande av socialt deltagande i mångkulturella regioner – SINC-samarbete för socialt deltagande” som stöds inom ramen för programmet Civil Society Dialogue VI genomfört av EU:s ordförandeskap i utrikesministeriet med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen hölls online onsdagen den 8 juni 2022.

SINC Project Coordinator från YUVA Association, SINC Project Officer, SINC Project Monitoring and Evaluation Officer, Monitoring and Evaluation Specialist, Project Partner Support Group Network representanter, projektdeltagare Avcılar och Şişli kommunrepresentanter från Turkiet och projektdeltagare från Sverige Trollhättan och representanter för Mölndals kommun . I den första sessionen av utvärderingsmötet, som hölls i två sessioner, utvärderades SINC-projektet ur olika perspektiv efter öppningstalet av Yuva Associations styrelseordförande och SINC-projektkoordinator Yılmaz Erdem Vardar. Med feedback från deltagarna diskuterades den personliga och institutionella påverkan av SINC- projektet, dess bidrag till studierna om socialt deltagande och de aspekter som kan förbättras. Deltagarnas feedback och bedömnings- och utvärderingsresultat av SINC-projektet;

  • ATT göra det möjligt för deltagarna att få nya perspektiv genom att utöka sina visioner;
  • Att förstå bättre vikten av samarbete mellan lokala myndigheter och icke-statliga organisationer i projekt för socialt deltagande;
  • Bättre förståelse för gemenskapens regelverk om social integration.
  • Att stärka dialogen och etablera nätverk mellan lokala myndigheter och icke-statliga organisationer;
  • Den avslöjade att projektpartnerinstitutionerna bidrog till utvecklingen av deras sociala deltagande och projektledningskapacitet.

Den andra delen av det slutliga utvärderingsmötet ägnades åt framtidsplaner och deltagarna delade med sig av sina synpunkter på hur och inom vilka områden samarbetet kunde upprätthållas efter avslutat projekt. I slutet av mötet undertecknades ett strategiskt partnerskapsdokument mellan Yuva Association och Support Group Network. Mötet avslutades med att alla partners och deltagare tackade för varandra.

ARBETA TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE FRAMTID

ARBETA TILLSAMMANS FÖR EN BÄTTRE FRAMTID

“Fostering Social Inclusion in Multicultural Regions – SINC Cooperation for Social Inclusion Project” som stöds inom ramen för Civil Society Dialogue VI-programmet som genomförs av direktoratet för Europeiska unionens frågor i Republiken Turkiet med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen” Inom ramen för projektet ovan hölls panelen “Cooperation for a Better Future -Working Together For A Better Future” måndagen den 30 maj 2022. Totalt deltog 62 personer i onlinepanelen, inklusive partners från FIER-projektet, som utvecklats för flyktingar i Europa, från Turkiet och utomlands.

Panelen började med öppningstalet av Yılmaz Erdem Vardar, styrelseordförande för Yuva Association och projektkoordinator för samarbete för socialt deltagande. Efter Yılmaz Erdem Vardar, gav Support Group Network (SGN) SINC Project Offäcer Ziyad Tarek information om SGN:s arbete i Sverige för social integration av invandrare. Head of Labour Market Unit av Mölndal Commune Anders Nordberg Markhede en av deltagarna i SINC-projektet, den sista talaren på den första sessionen, informerade om de projekt som genomförts av Trolhattan och Mölndals kommuner för att underlätta för utsatta gruppers deltagande i samhället och arbetsmarknad.

I den andra sessionen av “Samarbete för en bättre framtidspanel” talade (kommissionären för avdelningen för deltagande i Stuttgart kommun) Commisioner for Integration Ayşe Özbabacan, om Stuttgarts kommuns arbete i samarbete med icke-statliga organisationer för socialt deltagande. Efter att ha tagit ordet efter Ayşe Özbabacan, gav Yuva Associations styrelseordförande och projektkoordinatorn för samarbete för socialt deltagande Yılmaz Erdem Vardar plats för goda exempel från Turkiet angående samarbete mellan lokala myndigheter och icke-statliga organisationer. Panelen avslutades med att svara på deltagarnas frågor och få deras feedback.

PANEL FÖR GOD PRAXIS FRÅN EUROPA OCH TURKIET

CIVILSAMHÄLLE-LOKALT SAMARBETE VID SOCIALT DELTAGANDE: PANEL FÖR GOD PRAXIS FRÅN EUROPA OCH TURKIET

“Fostering Social Inclusion in Multicultural Regions – SINC Cooperation for Social Inclusion Project” som stöds inom ramen för Civil Society Dialogue VI-programmet som genomförs av direktoratet för Europeiska unionens frågor i Republiken Turkiet med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen”Inom ramen för projektet ovan hölls panelen Civil Society-Local Government Cooperation in Social Participation: Good Practices from Europe and Turkey Panel tisdagen den 26 april. Totalt deltog 119 personer, inklusive representanter från 29 olika icke-statliga organisationer, i panelen som hölls både ansikte mot ansikte och online
Den första sessionen för panelen om “Social integration och effektiva samarbetsmodeller i processen för anslutning till Europeiska unionen” började med dr. Begüm Şeren Gülers tal som är från avdelningen för ekonomisk, finansiell och social politik vid turkiska utrikesministeriet vid ordförandeskapet för EU-frågor Dr. Begüm Şeren Güler delade med sig av värdefull information om kapitel nr 19 om socialpolitik och sysselsättning inom ramen för anslutningsförhandlingarna till Europeiska unionen, och i detta sammanhang, rättigheterna för kandidatländer som vill bli medlem i Europeiska unionen och minimistandarder för dessa rättigheter. Den andra talaren för den första sessionen, Hacettepe University, Institutionen för grundläggande utbildning Fakultetsmedlem Prof. Dr. Serkan Çelik, å sin sida, gjorde en presentation av presentationsdokumentet som utarbetats inom ramen för SINC-projektet och de goda praxisexemplen om socialt deltagande under studiebesöken.
Den andra sessionen i panelen för samarbete mellan civilsamhället och lokala myndigheter för socialt deltagande: god praxis från Europa och Turkiets panel ägnades åt “Erfarenhetsutbyte från perspektivet lokala myndigheter och civilsamhället”. I den första delen av den andra sessionen förklarade Yuva Associations styrelseordförande och Cooperation for Social Inclusion Project Coordinator Yılmaz Erdem Vardar både Migration Awareness Trainings som genomförts av YUVA Association inom ramen för SINC-projektet och de goda exemplen av socialt deltagande sett under studiebesöket i Stuttgart. Den andra talaren för den andra sessionen, Şişli kommuns sociala stödtjänstchef Öznur Sarıahmetoğlu, gav information om grannskapsköksprojektet som genomfördes av Şişli kommun i samarbete med Neighborhood Solidarity Food and Business Cooperative. Den sista talaren för den andra sessionen, Avcılar kommuns PR-samordnare Anıl Karahan, gjorde en presentation om Gülten Nakipoğlu Disabled Life Centre som realiserats av Avcılar kommun. Samtidigt som centret tillhandahåller tjänster för alla typer av sociala behov för funktionshindrade, från konst till sport, från utbildning till underhållning, erbjuder det också ett utrymme för icke-statliga organisationer som arbetar för funktionshindrade att fortsätta sitt arbete utan kostnad. Samarbete mellan det civila samhället och den lokala regeringen för socialt deltagande: Bästa praxis från Europa- och Turkietpanelen avslutades efter den del som ägnades åt deltagarnas frågor.

Studiebesök i Sverige

Studiebesök i Sverige

Det tredje studiebesöket inom ramen för SINC Project hölls i Sverige den 30-31 mars och den 1 april 2022. Representanter för Yuva Association and Support Group Network (SGN), samt representanter för Mölndals och Trollhättans kommuner från Sverige, och kommunerna Şişli och Avcılar från Istanbul, deltog i detta besök.

Huvudsyftet med studiebesöket var att ge turkiska civilsamhällesorganisationer och kommuner chansen att se och lära sig på plats hur deras motsvarigheter i Sverige hittar lösningar på utmaningarna i sociala integrationsfrågor som migration. Deltagarna i Sverigestudiebesöket fick chansen att träffa personer från både Support Group Networks personal som arbetar med olika målgrupper och Trollhättan och Mölndals kommuner för att lära sig om deras projekt för att få tillgång till sysselsättning, socialvård, utbildning och social integration.

Detaljerna om de projekt som granskades under Sverigestudiebesöket i Trollhättan, Göteborg och Mölndal och bidragen från dessa besök till deltagarna i studiebesöket presenteras nedan.

Trollhättan kommunbesök

Den första dagen av Sverigestudiebesöket inleddes i Trollhattans kommun med en presentation av Katarina Nyman, Trollhattans kommuns hållbarhetsstrateg, om kommunens projekt. Efter presentationen besökte studiebesöksteamet Support Group Networks kontor i Trollhättan.

Innovatum Science Center

Ett av Sveriges studiebesöks mest inspirerande stopp var Innovatum Science Center. Centret, som delvis finansieras av Trollhättans kommun, har 4400 kvadratmeter fulla av interaktiva stationer, kreativa lekplatser och fascinerande experiment. Innovatum Science Center har samarbetsavtal med flera kommuner för att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och unga och erbjuder olika utbildningspaket till skolor för besök, från förskola till gymnasieskola (6-19 år). Centret var ett mycket bra exempel när det gäller både att visa hur olika kommuner kan samarbeta för ett gemensamt mål och även hur utsatta barn med olika bakgrund kan lära sig och leka tillsammans för att eliminera diskrimineringen.

Kronan Kulturhus 

Nästa stopp på första dagen av Sverigestudiebesöket var Kronan Kulturhus som innehåller bibliotek, mötesplats, café och fritidsgård för tonåringar. I huset finns även grundskolan Kronan från förskola till tredje klass och fritidshem för barn vars föräldrar inte har jobb. Kronan Kulturhus erbjuder musikföreställningar, föreläsningar, barnteaterföreställningar, författarbesök, utställningar med mera. Kronan’s Café är ett bra exempel på ett samarbete mellan en kommun och en NGO eftersom det drivs av Support Group Network. Kronans kulturhus och SGN har regelbundet samarbetsmöten om olika aktiviteter de kan erbjuda tillsammans i huset.

SGN Interkulturellt Centrum i Vänersborg

Efter Kronan Kulturhus flyttade studiebesöksteamet till nästa mål; SGN Interkulturellt Centrum i Vänersborg. Centret är skapat för att motverka diskriminering, segregation och visa den bästa effekten av pluralism i samhället genom att stärka den interkulturella dialogen för att smälta gränserna mellan deltagare från olika åldrar, situationer och bakgrunder genom kultur-, konst- och samhällsuppmärksamma sessioner, evenemang, etc. I det svenska samhället idag finns ett stort antal asylsökande och nyanlända plus de som redan är etablerade svenskar, vilket gör att det svenska samhället nu är bredare med olika nationaliteter, kulturer, mentaliteter och tankar. Genom aktiviteter på SGN Interkulturellt Centrum Vänersborg kommer deltagarna att kunna öva svenska språket, få information om samhället, nätverka, vara aktiva socialt, bygga upp sin kapacitet och i vissa fall kan det leda dem ut på arbetsmarknaden! 

YesBox House

Den andra dagen av studiebesöket ı Sverige startade med ett besök på YesBox House i Göteborg. YesBox House är Göteborgs Stads satsning på entreprenörskap, innovation och nystartade företag och en del av Entreprenörskapet Göteborg. Huset skapar förutsättningar för framtidens företagare och bidrar till hållbar näringslivs- och samhällsutveckling. Huset tillhandahåller gratis mötesrum med teknisk utrustning både för privatpersoner och CSOs som kan förverkliga sina projekt.

Studiefrämjandets Presentation

Studiefrämjandet är en ideell, partipolitiskt obunden och religiös utbildningsförening som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige. Studiefrämjandet vill ge människor kunskap och kraft att forma sin framtid. Studiefrämjandets stöd kommer från statens och kommunernas bidrag till folkbildningen. I hela Studiefrämjandets verksamhet främjar de mångfald och motverkar alienation och rasism. Alla ska känna att de är välkomna till Studiefrämjandet! Det var ett mycket inspirerande exempel på samarbete med statliga, lokala myndigheter och civilsamhällesorganisationer för att ge de missgynnade människorna möjlighet att bli självförsörjande genom utbildning.

Pingstkyrkans Second Hand Shop

Första stoppet för tredje dagen av Sverigestudiebesöket var Pingstkyrkans Second Hand Shop. Pingstkyrkan är en frikyrka och en del av folkrörelserna från 1800-talet i Sverige. Direktör Daniel Lundin och handledare Frida Netsner från second hand-butiken informerade studiebesöksdeltagarna om deras arbete och om samarbetet mellan frikyrkan som representant för CSO och Mölndals kommun kring praktik och subventionerade anställningar/jobb. Det blev även en guidad tur i butiken.

Mötesplats Åby 

Sista anhalten för Sverigestudiebesöket var Mötesplats Åby som ligger i bostadsområdet Åby. Mötesplats Åby är centrum med olika aktiviteter riktade till såväl ungdomar som äldre samt familjer. Michael Holmström Johansson (projektledare) från Mölndals kommun och Nigar Ibrahim från SGN informerade deltagarna i studiebesöket om samarbeten mellan Mölndals kommun och SGN riktade mot nyanlända invandrare för att stärka chansen på den svenska arbetsmarknaden. Michael Holmström Johansson informerade också om arbetet med det samhällsdrivna språkcaféet. På caféet kan invandrare komma och prata svenska med volontärer och på så sätt förbättra sina språkkunskaper. Pontus de Salareff Månsson (social fältarbetare på Mölndals kommun) gjorde en presentation om sitt arbete; att få nyanlända invandrare att bli en del av det sociala livet i Mölndal. Pontus informerar intresserade invandrare om vad det finns för olika samhällsorganisationer i kommunens olika stadsdelar och vilken verksamhet de bedriver. Han kan också gå med i föreningarna och på så sätt bli en brygga mellan den intresserade och föreningen.

Istanbul Studiebesök

Istanbul Studiebesök

Det andra av studiebesöken inom ramen för SINC-projektet hölls i Istanbul den 18–19 januari 2022, med Avcılar och Şişli kommuner som värdar. Representanter för Yuva Association and Support Group Network (SGN), samt representanter för olika icke-statliga organisationer från Sverige och Stuttgart, deltog i besöket.

På den första dagen av studiebesöket i Istanbul besöktes “Gülten Nakipoğlu Disabled Life Centre” och “Roman Culture, Art and Education Workshop” som anordnades av Avcılar kommun. På besökets andra dag besöktes “Neighborhood Cuisine”, “Soppkök och socialt kök”, “Boysans hus” och “Öppet hus”, med Şişli kommun som värd; Exempel på bra projekt som civilsamhället kan göra för olika målgrupper i samarbete med lokala myndigheter granskades. 

Gülten Nakipoğlu Center för funktionshindrade

Inom ramen för studiebesöket i Istanbul gjordes det första besöket på Gülten Nakipoğlu Center för funktionshindrade som Avcılar kommun var värd för den 18 januari 2022. Medan centret tillhandahåller tjänster för alla typer av sociala behov hos personer med funktionsnedsättning, från konst till sport, från utbildning till underhållning, ger det å andra sidan ett utrymme för icke-statliga organisationer som arbetar för funktionshindrade att fortsätta sitt arbete fritt från avgift. Arbetsbesöksdeltagare, arbetet vid Gülten Nakipoğlu Livscenter för funktionshindrade, som är ett bra exempel på samarbete mellan lokala myndigheter och icke-statliga organisationer, förklaras direkt av . Man fick möjlighet att lyssna på Avcılars borgmästare Turhan Hançerli.

Romsk kultur-, konst- och utbildningsverkstad

Det andra stoppet för studiebesöket i Istanbul var verkstaden för romsk kultur, konst och utbildning. I workshopen, som verkar för att överföra den romska kulturen till kommande generationer, ges utbildningar av kultur- och konstinstruktörspersonalen i kommunen för att förstärka romernas traditionella kulturer, och de kulturella aktiviteter som hålls i grannskapet bidrar till den sociala sammanhållning processen genom att tillhandahålla kommunikation och kulturell interaktion med andra olika kulturer i grannskapet.

Grannskaps kök (Neighborhood Kitchen)

Det första stoppet för den andra dagen av studiebesöket, som Şişli kommun var värd för den 19 januari 2022, med deltagande av representanter för SGN och Yuva Association, representanter för Avcılar kommun och olika icke-statliga organisationer från Sverige och Stuttgart, var Grannskaps kök. Grannskaps kök, som öppnades för att alla ska ha enkel tillgång till hälsosam och säker mat, anordnar gratis utbildningar och workshops för missgynnade kvinnor för att stödja social sammanhållning och delaktighet. Föredrar traditionella metoder i projekt- och produktionsprocesser; inrättandet av hälsosamma och näringsrika matbord genom att återuppliva det traditionella köket, som är på väg att dö ut; skapa en  gräsrotsorganisation genom att mobilisera medvetenheten om urbanitet, grannskap och solidaritet; Det syftar till att minska lokal arbetslöshet och fattigdom i städerna genom att skapa kvinnors prioriterade sysselsättning i stadsdelarna.

Soppkök och Socialkök (Social Kitchen)

Det andra stoppet för studiebesöket med Şişli kommun som värd; Soppkök och socialt kök, genomfört i samarbete med Şişli kommun, German International Cooperation Agency (GIZ) och FN:s livsmedelsprogram. Projekt; det syftar till att tillhandahålla säkra och rena varma måltider till behövande i Şişli, att tillhandahålla utbildning inom matlagningsområdet och att förbereda sig för anställning. Soppköket och det sociala köket, som tillgodoser matbehoven för äldre, funktionshindrade, familjer som har drabbats av naturkatastrofer och som är i kris, som visar sig inte kunna laga mat efter socialprövningen, levererar två måltider om dagen till i genomsnitt 2000 personer. 

Boysans Hus (Boysan’s House)

Det tredje projektet, värd av Şişli kommun den 19 januari 2022, inom ramen för studiebesöket i Istanbul är “Boysans hus”. Huset, som organiserades för att hålla minnet av Boysan Yakar som var styrelseledamot med ansvar för HBTI i Şişli kommunfullmäktige, har fortsatt sin verksamhet sedan juni 2016 som en alternativ plats för HGBTIQ+ solidaritet. Utbildning, konferens, filmvisning, samtal, utställning, workshop etc. av icke-statliga organisationer. Boysan’s House skapar en miljö för sina verk, arbetar för att öka representationen och synligheten inom olika områden. 

Öppet Hus (Open House)

Sista stoppet för studiebesöket i Istanbul var “Öppet hus”. Detta projekt genomfördes inom Social Support Services Directorate Migration Unit som ett resultat av “Turkey Resilience in Local Governance Project (RESLOG-Turkey)” som genomfördes i samarbete med Şişli kommun, Sveriges Kommuner och Regionförbund (SKL) , Union of Marmara Municipalities, Union of Municipalities of Turkey och Çukurova Union of Municipalities. I Öppet hus, som ger ett utrymme där invandrare som bor i Şişli och inhemska befolkningen kan mötas, fick representanter för SGN och Yuva Association, NGO-representanter från Sverige och Stuttgart möjlighet att lära sig om arbetet i olika icke-statliga organisationer som arbetar i migrationsområdet.

Projekt Kick-off Möte (Öppningsmöte)

Projekt Kick-off Möte (Öppningsmöte)

Öppningsmötet för projektet Collaboration for Social Inclusion (SINC Project) hölls den 30 april 2021. Representanter för Civil Society Dialogue, Yuva Association, Support Group Network (SGN), Avcılar kommun, Hatay kommun samt Trollhättan och Mölndals kommuner från Sverige samlades vid mötet. Vid öppningsmötet delades målen för projektet, som pågår till juni 2022, och de åtgärder som ska vidtas för att nå målen som har planerats.

Studiebesök i Stuttgart

StStudiebesök i Stuttgart

Inom ramen för SINC-projektet planerades studiebesök för att se exempel på projekt som genomförts i samarbete med kommunen och icke-statliga organisationer inom  social sammanhållningsområdet och för att föra exemplen på god praxis till olika geografier. Av dessa besök hölls det i Stuttgart den 8-10 november 2021. Organisationen med Stuttgarts kommun som värd deltog av Mölndals kommun från Sverige, Şişli och Avcılar kommuner från Turkiet, representanter för Support Group Network (SGN) och representanter för Yuva Association. 

Under studiebesöket i Stuttgart besöktes Ausbildunscampus, Stuttgarts kommuns integrationsenhet, mångfalds- och jämlikhetsenheten, Welcome Center, Hospitalverein på Hospitalhof-projekten; En workshop hölls om hur man genomför projekt i samarbete med civilsamhället och lokala myndigheter. 

Stuttgart Ausbildunscampus besök (Vocational Training Campus) 

Som en del av studiebesöket i Stuttgart besöktes Ausbildunscampus den 8 november 2021. Besöket, med Stuttgarts kommun som värd, hölls med deltagande av Mölndals kommun från Sverige, SGN och Yuva Associations representanter. Under besöket delades detaljerna om projektet som utvecklats för anställning av flyktingar. I och med projektet, som ger flyktingar mentorsstöd i hur de ska genomföra sin grundläggande utbildning, personliga utveckling och yrkesutbildning, skapas sysselsättningsmöjligheter även inom den privata sektorn. Projektet, som genomfördes i samarbete med den offentliga, privata sektorn, lokala myndigheter och det civila samhället, representerar ett bra exempel för flyktingars deltagande i arbetslivet i vilken geografi som helst med dess modell.

Stuttgart workshop för det civila samhället och lokala myndigheter

Den 8 november 2021 hölls en workshop om socialt sammanhållningsprojekt som genomfördes i samarbete med allmänheten och det civila samhället som en del av studiebesöket i Stuttgart. Under workshopen erhölls information om urvalsprojekt från icke-statliga organisationer som utvecklade projekt i samarbete med Stuttgarts kommun. Representanter för SGN och Yuva Association som deltog i workshopen, Sveriges Mölndals kommun, Şişli och Avcılar kommun från Turkiet fick chansen att lyssna på projekterfarenheterna från representanterna för det tysk-turkiska forumet, Ifa Akademi, Welthaus, Black Lives Foundation och Golbala(globala?) frågor.

Besök på Stuttgart kommuns integrationsenhet 

Stuttgarts kommuns integrationsenhet besöktes också under SINC-projektets studiebesök i Stuttgart. Under besöket, som hölls den 9 november 2021, inhämtades information om Stuttgarts kommuns inställning till projekt för social sammanhållning, hur den hanterar projekt och modellerna för samarbete inom det civila samhället med sin långa erfarenhet. 

 Besök på Stuttgart Welcome Center 

Under studiebesöket i Stuttgart som hölls den 9 november 2021 som en del av SINC-projektet observerades också Welcome Centers arbeten. Besöket deltog av Yuva Association och SGN-teamet, Mölndals kommun från Sverige, Avcılar och Şişli kommun från Turkiet. Detaljer om studierna som kommer att hjälpa utlänningar som kommer till Stuttgart att få information om hur staden fungerar, att förstå den byråkratiska funktionen i Tyskland, att genomföra de rättsliga processerna och lära sig utbildningssystemet förmedlades. Det observerades hur anpassningen till staden kunde underlättas av de inlägg som Welcome Centers tjänstemän gjorde.

Besök på enheten för mångfald och jämställdhet i Stuttgart Kommun

Under studiebesöket i Stuttgarts kommun den 9 november 2021 besöktes enheten för mångfald och jämställdhet och information om de stödtjänster som ges till HBTQ+-individer erhölls. Tjänster för att öka medvetenheten om rättigheterna för HBTQ+-individer i samhället och skapa ett mångkulturellt samhälle med en inkluderande lokalförvaltningsstrategi överfördes till Mölndals kommun från Sverige, och Avcılar och Şişli kommuner från Turkiet, tillsammans med teamet från Yuva Association och SGN . 

Besök Hospitalverein på Hospitalhof i Stuttgart

Hospitalhof-besöket hölls den 9 november 2021 med deltagande av Yuva Association och SGN-teamet, Mölndal kommun från Sverige, Avcılar och Şişli kommuner från Turkiet. Att en  kyrka som förstördes under andra världskriget, restaurerades med hjälp av Stuttgarts kommun och stödjande institutioner och presenterades för civilsamhällets tjänst har getts som ett slående exempel. Centret, som tillåter icke-statliga organisationer att utföra sitt arbete och hålla möten, ger en lämplig miljö för att skapa social nytta genom att tillhandahålla utbildningar inom många områden.